Meld je aan voor onze nieuwsbrief »

Beheer

Het onderhoud en beheer van de heemtuin is erop gericht om een beeld te geven van het Nederlandse landschap van weleer. Uiteraard wordt dan ook gebruik gemaakt van oorspronkelijke hulpmiddelen en methoden zoals maaien met de zeis, afvoeren met de kruiwagen en spitten met de spade. Moderne landbouwhulpmiddelen als bestrijdingsmiddelen, kunstmest en mechanisch tuig zijn daarbij uit den boze.

In de heemtuin worden per locatie verschillende beheersmethoden toegepast. Iedere plek in de heemtuin heeft zodoende zijn eigen bestemming. Voorbeelden zijn onbemeste hooiweide, bloemrijke akker, duinvegetatie, stinzenbos en beekbegroeiing. Het beheer in de heemtuin is dus gericht op het naast elkaar handhaven van diverse, kleinschalige landschapselementen. Van belang is daarbij dat het beheer van elke locatie een constante, stabiele factor is.

In vroeger tijden werd op iedere plaats wat anders gedaan, maar wel ieder jaar hetzelfde. M.a.w. al op kleine schaal konden zich diverse landschapselementen ontwikkelen, zoals een hakhoutbosje, een akker, een hooiweide of een oeverbegroeiing langs een ondiepe sloot. Dit resulteerde uiteindelijk in een grote variatie van flora en fauna.

De heemtuin verandert in de loop van de jaren wel enigszins. Nieuwe ideeën krijgen gestalte, oude beheersvormen worden aangepast aan nieuwe inzichten. Natuurlijk vindt er geen grootschalig grondverzet meer plaats. Dat zou tenslotte bijna 40 jaar werk en natuurlijke ontwikkeling teniet doen. De voorwaarden (grondsoorten, vochtgehalte etc.) die in het begin zijn geschapen, vormen nog steeds de randvoorwaarden voor de huidige vegetatietypen en de bijbehorende biodiversiteit.

Door selectief wieden kunnen vervolgens bepaalde planten die kenmerkend zijn voor een vegetatietype op de voorgrond treden. Vooral in een heemtuin zijn dit soort ingrepen noodzakelijk omdat de ontwikkeling en het voortbestaan van zoveel verschillende vegetatietypen op een klein oppervlak uit zichzelf niet plaatsvindt. Zonder menselijke ingrepen zou de heemtuin dan al gauw verworden tot een soortenarme “brandneteltuin” met wat opslag van bomen als Essen en Elzen.

Tegenwoordig zijn veel plaatsen in Nederland (maar ook wereldwijd) onderhevig aan een grote maatschappelijke dynamiek waardoor niets zeker meer is: door ruilverkaveling, bemesting, verstedelijking, grondwaterverlaging en wegenbouw ontstaat een grootschalig, eenzijdig landschap met weinig (ecologische) variatie. De Heemtuin laat dus ook iets zien van wat wij hebben verloren in de razernij van de economische “vooruitgang”.